La monnezza spazziale

by Paolo Casali

 

L’andru ggiornu io, Zzichicchiu e ‘n andru amicu stavamo a ffa’ ‘na camminata pe’ Llungonera e… vidissi se cche trafficu!?… Chi tte passàa de qqua chi dde llà… te sbucavono da tutte le parti e ‘n ze potéa ‘ttraversa’. L’amicu nostru ‘n bo’ ‘nnervusitu t’ha presu ‘n sòrdu e… O la va o la spacca… testa passamo… croce ‘spettamo ‘n andru po’!… Ma che ssì paciu… j’ho fattu… che è st’azzardu!?… Mica stemo su ppe’ lu spazziu… suli suli senza ‘tomobbili… senza strombazzate… do’ ‘n ce sta piriculu d’èsse presi sotto… damme ‘stu sordu va… testa ce spostamo lassù… croce restamo qui mmezzu! …Zzichicchiu che cce stéa a ssindi’… Ma che stete a ffarfuja’… mica c’ete da fa’ voi ma io che vve stò a ssinti’!… Era ‘n tembu… ma da lu ’57… da quanno li russi hanno ‘ncuminciatu co’lu sputtinicche ‘ttornu a la Terra… de razzi ce n’avemo mannati mijaja… pe’ le cumunicazzioni… pe’ le privisioni… pe’ li ggippiesse…e ppo’ ce stanno centinaja de mijoni de rifiuti grossi come ccammionne e picculi picculi come granelli de sabbia… lassù ce semo persi pure ‘n paru de guanti… ‘na macchina fotografica… ‘na cassetta d’attrezzi… e qquella è ttutta robba che cce ggira ‘ttornu a mmijaja de chilometri orari… vacce ‘n bo’ a sbatte!?… A Zzichi’ ‘n te prioccupa’ che ccucì ‘emo risòrdu lu probblema de lo lavora’!… Annamo a ffa’ li scupini spazziali!… A Lunardi’… famo testa o ccroce p’anna’ a ‘rcòje tutta ‘sta monnezza che cce pòle casca’ su ppe’ la capoccia… Bbbravi!… Però prima provate ‘n bo’ a scommétte pe’ cchi è più ‘mbranatu de voi ddue… armeno ‘llu sordu armane per’aria e ppotete ‘ncumincia’ a ffa’ pratica co’ qquillu.